Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 23.064BB/1 & TLT3020 (14.67B) - Tielt, afkoppelen Ringlaan, ingrepen op Poekebeek & Bufferbekken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Matthias De Backer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352987

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Demey BVBA
Postadres: Beversesteenweg 314,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Mevr. Evelien Delporte
Tel: +32 51205941
E-mail: studiebureau@demey.be
Internetadres(sen): http://www.demey.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 23.064BB/1 & TLT3020 (14.67B) - Tielt, afkoppelen Ringlaan, ingrepen op Poekebeek & Bufferbekken 
Referentienummer: AQFINFRA-23064BBlot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 23.064BB/1 & TLT3020 (14.67B) - Tielt, afkoppelen Ringlaan, ingrepen op Poekebeek & Bufferbekken
- aanleggen van bitumineuze verhardingen en dolomietverharding
- bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren, constructies in gewapend beton
- aanleggen van watergreppels
- aanleggen van een bufferbekken
- leveren en plaatsen van een wandel- en fietsbrug
- heraanleggen van beplantingen en bosgoed
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Tielt
II.2.4. Beschrijving
Project 23.064BB/1 & TLT3020 (14.67B) - Tielt, afkoppelen Ringlaan, ingrepen op Poekebeek & Bufferbekken - aanleggen van bitumineuze verhardingen en dolomietverharding - bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren, constructies in gewapend beton - aanleggen van watergreppels - aanleggen van een bufferbekken - leveren en plaatsen van een wandel- en fietsbrug - heraanleggen van beplantingen en bosgoed 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C, klasse 4.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-25 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-25
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 80 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Infrabureau Demey, Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare(alle werkdagen van 10 tot 16u), en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18