Cvba Volkswoningbouw

Project Zavelhuis-Molenhuis: nieuwbouw van 3x8 studio's voor zelfstandig begeleid wonen & de omgevingsaanleg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: CVBA Volkswoningbouw
Postadres: Wilselsesteenweg 23,,BE-3020 Herent
Contactpersoon: Anja Schoeters
E-mail: anja.schoeters@vwbm.be
Internetadres(sen): http://www.volkswoningbouw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353042


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
project Zavelhuis-Molenhuis: nieuwbouw van 3x8 studio's voor zelfstandig begeleid wonen & de omgevingsaanleg 
Referentienummer: CVBA Volkswoningbouw-2015/0470/02 Zavelhuis-Molenhuis-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
project Zavelhuis-Molenhuis: nieuwbouw van 3x8 studio's voor zelfstandig begeleid wonen & de omgevingsaanleg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Romeinse Ring te 3020 Herent
II.2.4. Beschrijving
de nieuwbouw van 3x8 studio's voor zelfstandig begeleid wonen & de omgevingsaanleg. 
II.2.7. Looptijd
530 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CVBA Volkswoningbouw
Wilselsesteenweg 23, BE-3020 Herent
Tel: +32 16229726
E-mail: anja.schoeters@vwbm.be
Internetadres(sen): www.volkswoningbouw.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
CVBA Volkswoningbouw
Wilselsesteenweg 23, BE-3020 Herent
Tel: +32 16229726
E-mail: anja.schoeters@vwbm.be
Internetadres(sen): www.volkswoningbouw.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CVBA Volkswoningbouw
Wilselsesteenweg 23, BE-3020 Herent
Tel: +32 16229726
E-mail: anja.schoeters@vwbm.be
Internetadres(sen): www.volkswoningbouw.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18