Vzw Sint-catharinascholen Sinaai

Uitbreiding lagere school Tinel, 9112 Sinaai


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Sint-Catharinascholen Sinaai
Postadres: Dries 68,BE-9112 Sinaai
Contactpersoon: Paul Deyaert
Tel: +32 471034955
E-mail: paul.deyaert@telenet.be
Internetadres(sen): https://scs-sinaai.be/tinel/ https://scs-sinaai.be/tinel/

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Paul Deyaert architect
Postadres: Schrikkestraat 38,BE-9250 Waasmunster
Contactpersoon: Paul Deyaert
Tel: +32 471034955
E-mail: paul.deyaert@telenet.be
Internetadres(sen): http://www.scs-sinaai.be/tinel/ http://www.scs-sinaai.be/tinel/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding lagere school Tinel, 9112 Sinaai 
Referentienummer: Sint-Catharinascholen Sinaai-UTinel 1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80100000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding lagere school Tinel met turnaccommodatie, 2 klaslokalen, sanitair, overdekte speelruimte, omgevingsaanleg.
Lot 1 ruwbouwwerken (zonder funderingen van het hoofdgebouw)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Edgar Tinelstraat 29, 9112 Sinaai
II.2.4. Beschrijving
Uitbreiding van lagere school Tinel met turnaccommodatie, 2 klaslokalen, sanitair, overdekte speelruimte, omgevingsaanleg. Lot 1 ruwbouwwerken (zonder reeds uitgevoerde fundering) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 3, Categorie: D of ondercategorie D1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-05 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Lagere school Tinel, Edgar Tinelstraat 29, 9112 Sinaai; gebouw achteraan de speelplaats achter het Tinelhuis

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
AANBESTEDINGSDOCUMENTEN:gratis digitaal te bekomen na het sturen van een aanvraag via e-mail naar paul.deyaert@telenet.be met vermelding "aanvraag Tinel lot 1"UITVOERINGSTERMIJN: 150 werkdagenRUWBOUWWERKEN ZONDER FUNDERING: in aansluiting met de Ovam-sanering van het terrein werd de fundering van de schooluitbreiding reeds uitgevoerd op basis van een stabiliteitsstudie. De fundering van de overdekte speelruimte is wel opgenomen in deze aanbesteding.PLAATSBEZOEK VERPLICHT:- de inschrijver is gehouden de werf te bezoeken na telefonische afspraak met de directie; het attest dient bij de inschrijving gevoegd. Zie bestek.OPENING DER BIEDINGEN: dinsdag 5 november 2019 om 10.00 u in de refter van de Tinelschool, achteraan de speelplaats, gelegen achter het Tinelhuis. Adres: Edgar Tinelstraat 29, 9112 Sinaai.ENKEL PAPIEREN INSCHRIJVINGEN ZIJN GELDIG.ERKENNING: minimum klasse 3 categorie D of ondercategorie D1

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank , BE Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank, BE Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18