Agentschap Voor Innoveren En Ondernemen

NLP - Topic modelling op dossierinformatie VLAIO


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
Postadres: Koning Albert II-laan 35 bus 12,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Davy Postelmans
E-mail: davy.postelmans@vlaio.be
Internetadres(sen): www.vlaio.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352897


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NLP - Topic modelling op dossierinformatie VLAIO 
Referentienummer: AIO-VLAIO-2019-10-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
VLAIO heeft behoefte aan een tool die op gestructureerde manier inzichten kan verschaffen in gesubsidieerde projecten. Om die inzichten te verkrijgen wenst VLAIO alle projecten te labelen met trefwoorden om snelle opzoekingen van relevante dossiers mogelijk te maken. Volgende 2 werkwijzen zijn wenselijk:
? Documenten labelen op basis van vooraf gedefinieerde trefwoorden (vb. artificiële intelligentie, cybersecurity, klimaat.).
? Beschikbare documenten doorzoeken op een trefwoord door de gebruiker nog te specifiëren.
Deze opdracht heeft betrekking op de ontwikkelfase, waarbij de dienstverlener:
i. de beschikbare data aangeleverd krijgt op een niet-geautomatiseerde wijze;
ii. de NLP-tool ontwikkelt rekening houdend met de technische voorschriften;
iii. aantoont dat de ontwikkelde NLP-tool functioneert volgens vooropgestelde technische voorschriften.
De Implementatie van de NLP-tool en nazorg op de server van de Vlaamse overheid, zoals beschreven onder 'III.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bestek wordt nu opgeladen als begeleidend document.