Ghent University

Bouw van onderzoeksgebouw Veg-i-Tec te Kortrijk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Gent
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Els Welvaert
Tel: +32 92643190
Fax: +32 92643596
E-mail: els.welvaert@ugent.be
Internetadres(sen): www.ugent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van onderzoeksgebouw Veg-i-Tec te Kortrijk 
Referentienummer: A02137
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5688895.91 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: F.I. 44.00 - regio Kortrijk - campus Kortrijk, 8500 Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
Op de campus HoWest te Kortrijk zal de Universiteit Gent voor haar faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen (FBW) een nieuwbouw piloothal oprichten, verder genoemd het 'basisprogramma'.  Functie :  Piloothal Veg-i-Tec met 3 productielijnen 720 m²  Piloothal H2O 325 m²  Kelder 300 m²  Laboratoria 200 m²  Ondersteunende functies (circulatie, onthaal, kleedruimtes,  technische ruimtes, bergingen, vergaderzaal) 515 m²  Buitenaanleg 6400 m² Het onderzoekscentrum Veg-i-Tec heeft als doelstelling op de Campus Kortrijk een pilootinstallatie te realiseren die het mogelijk maakt om op onderzoeksniveau processen uit de groentenverwerking te simuleren en hun effect op zowel energie- en watermanagement als productkwaliteit objectief te onderzoeken. De site waarop de werken worden gepland bevindt zich in de Graaf Karel de Goedelaan, recht tegenover de campus van HoWest. De site grenst achteraan aan de spoorweg waarachter een nieuwe stadsontwikkeling Kortrijk Weide gerealiseerd wordt. De realisatie van gebouw Veg-i-Tec kadert binnen een Masterplan dat werd opgesteld in samenspraak tussen Stad Kortrijk en Universiteit Gent. Onderzoeksgebouw Veg-i-Tec is het eerste gebouw dat gerealiseerd wordt. Achteraan op het erf wordt een parkeerkoffer voorzien (cfr. masterplan) met parkeergelegenheid voor 24 parkeerplaatsen (waarvan 2 andersvalidenplaatsen). Deze parkeerkoffer heeft tot doel om voldoende parking te voorzien voor het personeel dat tewerkgesteld is op de site. Op het erf van UGent trachten we door de inrichting van het plein te zorgen dat zacht verkeer primeert. Af en toe zullen er voor de bevoorrading van de proceslijnen vrachtwagens en/of tractoren de site moeten betreden. Door de specifieke positionering van bomen en de introductie van een verblijfszone in houten afwerking ter hoogte van de inkom, wordt het plein in kleinere stukken opgedeeld. De voertuigen zullen nog steeds over de nodige draaicirkels kunnen beschikken maar dienen door deze pleinaanleg hun snelheid aan te passen i.f.v. de hoofdgebruikers van het plein, nl. fietsers en voetgangers. Hetzelfde geldt voor de wagens die zich begeven naar de parkeerkoffer achteraan op de site. Buurtweg nr. 32 dewelke zich oorspronkelijk bevond ter hoogte van de Noord-Westelijke perceelsgrens is verplaatst centraal op de site als rechtstreekse connectie tussen de Graaf Karel de Goedelaan en de spoortunnel.  Het betreft een opdracht met een zeer hoge technische complexiteit en aanzienlijke interactie tussen de diverse disciplines. De opdracht omvat zowel de ruwbouwwerken, afwerking, omgevingsaanleg, HVAC, elektriciteit, sanitair, gassen en liften. In het project is ook labomeubilair voorzien.  De inschrijver is verantwoordelijk voor de volledige coördinatie binnen zijn opdracht en dient rekening te houden met de werken van deze afzonderlijke opdracht en eventuele andere opdrachten: - PV installatie - Inrichting en toestellen van de piloothallen. Alle technische voorzieningen van deze inrichting en toestellen maken wel deel uit van voorliggende opdracht. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat inrichting van de productiehallen, voorzien in een afzonderlijke opdracht, door verschillende instanties gesubsidieerd worden. Deze subsidies kaderen binnen strikte deadlines. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 014-027774

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bouw van onderzoeksgebouw Veg-i-Tec te Kortrijk

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-09-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Artes Depret nv
Postadres: Lanceloot Blondeellaan 2,BE-8380 Zeebrugge (Brugge)
E-mail: boekentoren.gent@artesdepret.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Axima NV
Postadres: Simon Bolivarlaan 34,BE-1000 BRUSSEL
Tel: +32 25332311
Fax: +32 25388685
E-mail: sales.axima.be@engie.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Engie Fabricom nv
Postadres: Skaldenstraat 62,BE-9042 Desteldonk
Tel: +32 92398570
E-mail: info.fabricom.be@engie.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bij deze aankondiging van opdracht is een "Selectieleidraad" gevoegd. De Selectieleidraad gaat voor op de aankondiging van opdracht bij eventuele tegenstellingen tussen beide documenten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17