Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging

Oproep tot aanvraag tot deelneming - PPS voor de design, build, finance & maintenance van 1 dienstencentrum en ca. 60 assistentiewoningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging
Postadres: Ballaarstraat 35,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Christel Cuyt
Tel: +32 34316998
E-mail: christel.cuyt@zorgbedrijf.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.zorgbedrijf.antwerpen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - PPS voor de design, build, finance & maintenance van 1 dienstencentrum en ca. 60 assistentiewoningen  
Referentienummer: 2019/071/CHC
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Ekeren, Steenstraat 103
II.2.4. Beschrijving
PPS voor de design, build, finance & maintenance van 1 dienstencentrum en ca. 60 assistentiewoningen  
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Staving door de kandidaat waarbij hij aantoont gedurende de laatste drie afgesloten boekjaren over een gemiddelde jaaromzet van minstens 25.000.000,- euro te beschikken, om het voorwerp van deze opdracht op een betrouwbare en kwalitatieve manier te kunnen realiseren. 2. De kandidaat voegt de drie meest recente jaarrekeningen. Indien de kandidaat niet bij wet verplicht is om een jaarrekening neer te leggen, voegt hij de meest recente balans en resultatenrekening bij. Deze jaarrekening / balans en resultatenrekening zal gebruikt worden om een beknopte financiële analyse uit te voeren waarbij zeker de solvabiliteit en cash flow zal beoordeeld worden. Bij ondernemingen die geen gezonde financiële situatie hebben waardoor een langdurige samenwerking een probleem zou kunnen vormen, kan de aanvraag tot deelname onregelmatig worden beschouwd en worden geweerd. Los daarvan kan Zorgbedrijf Antwerpen verdere inlichtingen en documenten opvragen die zij nodig acht om de toestand van de kandidaat te beoordelen.
Eventuele minimumeisen:
1. De kandidaat toont aan dat gedurende 3 jaar, gekozen uit de jongste 8 jaar, hij beschikt over een gemiddelde jaaromzet van minstens EUR 25.000.0000,-.
2. De drie meeste recente beschikbare jaarrekeningen of de meest recente balans en resultatenrekening. De kandidaat toont hierbij aan geen negatief eigen vermogen te hebben.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De kandidaat stelt het bedrijf voor aan de hand van een beschrijving van de voornaamste bedrijfsactiviteiten en -kwaliteiten.2. De kandidaat stelt het team voor aan de hand van een toelichting van de structuur van het team, van de individuele teamleden en de tewerkgestelde medewerkers. Alle teamleden moeten over voldoende studiekwalificaties, beroepservaring en bekwaamheid beschikken om deze opdracht tot een kwalitatief resultaat te leiden. 3. De kandidaat voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om binnen de Belgische wetgeving over erkenning klasse 8 categorie D te beschikken, d.w.z.: ofwel de Belgische erkenning dragen, ofwel beschikken over een erkenning afgeleverd door een EU-lidstaat, gelijkwaardig aan de voorwaarden van de Belgische erkenning, ofwel feitelijk voldoen aan de voorwaarden gesteld volgens erkenning klasse 8 categorie D.4. De kandidaat en zijn teamleden dienen elk te beschikken over minstens 1 door de opdrachtgever gestaafd vergelijkbaar referentieproject (waarvan minstens 1 in de zorgsector) dat tot een goed einde gebracht is, dat relevant is voor deze opdracht en dat de afgelopen 5 jaar voltooid is, vergezeld van attesten die bewijzen dat de werken kwalitatief zijn uitgevoerd en rekening houdend met de specifieke omgevingsomstandigheden. Hierbij wordt gekeken naar het stadsruimtelijk opzet, het ruimtelijk opzet en het materiële opzet. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het e-mailadres en telefoonnummer.Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.Er kan door Zorgbedrijf Antwerpen contact opgenomen worden met de opgegeven referentie(s).Tevens zullen de referenties gebruikt worden en in weging genomen worden dewelke niet werden opgegeven.

Eventuele minimumeisen:
1. De kandidaat stelt zijn/haar bedrijf en zijn team voor aan de hand van een beschrijving van de voornaamste bedrijfsactiviteiten en -kwaliteiten van zijn bedrijf en zijn teamleden.
2. De kandidaat stelt het team voor aan de hand van een toelichting van de structuur van het team, van de individuele teamleden en de tewerkgestelde medewerkers. Alle teamleden moeten over voldoende studiekwalificaties, beroepservaring en bekwaamheid beschikken om deze opdracht tot een kwalitatief resultaat te leiden.
3. De kandidaat bewijst de nodige erkenning klasse 8 categorie D te hebben.
4. De kandidaat en zijn teamleden dienen elk te beschikken over 1 door de opdrachtgever gestaafd vergelijkbaar referentieproject "design & build", hetwelk in de afgelopen 5 jaar voltooid werd, vergezeld van een attest dat bewijst dat de werken kwalitatief zijn uitgevoerd en rekening houdend met de specifieke omgevingsomstandigheden. Dit attest wordt afgeleverd en ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het e-mailadres en telefoonnummer.
Dit attest vermeldt het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werd uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16