Ocmw Zedelgem, Bijgestaan Door Belfius Bank N.v.

OCMW Zedelgem: Nieuwbouw lokaal dienstencentrum, met integratie van gemeentelijke dienstverlening, 18 aanpasbare woningen en ondergrondse parkeergarage Perceel 1: Algemene Aanneming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Zedelgem, bijgestaan door Belfius Bank N.V.
Postadres: Pater A. Vynckeplein 1,BE-8210 Zedelgem
Contactpersoon: Eva Dewinter, financieel directeur
Tel: +32 50250776
E-mail: eva.dewinter@zedelgem.be
Internetadres(sen): http://www.ocmwzedelgem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350280


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OCMW Zedelgem: Nieuwbouw lokaal dienstencentrum, met integratie van gemeentelijke dienstverlening, 18 aanpasbare woningen en ondergrondse parkeergarage Perceel 1: Algemene Aanneming 
Referentienummer: Belfius-S 1145-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
OCMW Zedelgem: Nieuwbouw lokaal dienstencentrum, met integratie van gemeentelijke dienstverlening, 18 aanpasbare woningen en ondergrondse parkeergarage
Perceel 1: Algemene Aanneming
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-30
Plaatselijke tijd: 14:10
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-07
Plaatselijke tijd: 14:10
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-30
Plaatselijke tijd: 14:10
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-07
Plaatselijke tijd: 14:10
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Antwoorden op de gestelde vragen tot en met vrijdag 13 september 2019 en uitstel van termijn voor ontvangst van inschrijvingen en de datum van opening van de inschrijvingen.