Kleine Landeigendom Zuiderkempen

Laakdal Capellebeemden - fase 1 blok A, B en C - Algemene Bouwwerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Postadres: Tongerlodorp 1,BE-2260 Westerlo
Contactpersoon: Sigrid Sempot
Tel: +32 14544183
E-mail: sigrid.sempot@klz.be
Internetadres(sen): http://www.klz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350237


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Laakdal Capellebeemden - fase 1 blok A, B en C - Algemene Bouwwerken 
Referentienummer: Kleine Landeigendom Zuiderkempen-2009/011/AB-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
nieuwbouwproject met 51 wooneenheden, handelsruimte, ontmoetingscentrum en ondergrondse parking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
erratum 1: melding van aanwezigheid van duplicaten in de administratieve documenten