Ivvo Ov

Bouwen lood en luifel, aanleg verharding


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IVVO OV
Postadres: Bargiestraat 6,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: De heer Jeroen De Baene
Tel: +32 57230880
Fax: +32 57230890
E-mail: jeroen.debaene@ivvo.be
Internetadres(sen): www.ivvo.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen lood en luifel, aanleg verharding 
Referentienummer: diftarloods 18/10
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: IVVO OV, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper
II.2.4. Beschrijving
lot : ruwbouw - dakwerk - verharding 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. overeenkomstig de erkenningsregeling
Eventuele minimumeisen:
1. zie erkenning

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Er zijn geen bijkomende documenten noodzakelijk. De inschrijver moet voldoen aan de erkenningsvereisten.

Eventuele minimumeisen:
1. zie erkenning
Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-25 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-25
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: vergaderzaal IVVO ov, Bargiestraat 6 8900 IeperInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
IVVO
Bargiestraat 6, BE-8900 Ieper
Tel: +32 57230880
Fax: +32 57230890
E-mail: aanbesteding@ivvo.be
Internetadres(sen): www.ivvo.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19