Vlaams Planbureau Voor De Leefomgeving

Basisscenario's voor de toekomst van onze omgeving


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Planbureau voor de leefomgeving
Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Ludo Vanongeval
Tel: +32 25538041
E-mail: ludo.vanongeval@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://ruimtelijkeordening.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352927


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Basisscenario's voor de toekomst van onze omgeving 
Referentienummer: VPO-OMG_VPO_2019_22-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 73210000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft tot voorwerp de ontwikkeling van een gedragen set van basisscenario's gericht op de fysieke leefomgeving, om zo meer vat te krijgen op de complexiteit en de onzekerheden waarmee het Vlaamse beleid te maken heeft. We wensen dus een aantal omgevingsscenario's te schetsen die intern consistente en geloofwaardige beelden van mogelijke toekomsten zijn. De scenario's beschrijven een toekomstige toestand en worden ondersteund met beelden. Het pad van nu naar de toekomst wordt voor ieder scenario beschreven. De set van scenario's bevat geen business-as-usual scenario. De scenario's moeten bruikbaar zijn in een strategische beleidscontext alsook binnen verkenningen en (onderzoeks)projecten die hieraan gekoppeld kunnen worden, vergelijkbaar met het gebruik van de WLO-scenario's (Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving) in Nederland.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft tot voorwerp de ontwikkeling van een gedragen set van basisscenario's gericht op de fysieke leefomgeving, om zo meer vat te krijgen op de complexiteit en de onzekerheden waarmee het Vlaamse beleid te maken heeft. We wensen dus een aantal omgevingsscenario's te schetsen die intern consistente en geloofwaardige beelden van mogelijke toekomsten zijn. De scenario's beschrijven een toekomstige toestand en worden ondersteund met beelden. Het pad van nu naar de toekomst wordt voor ieder scenario beschreven. De set van scenario's bevat geen business-as-usual scenario. De scenario's moeten bruikbaar zijn in een strategische beleidscontext alsook binnen verkenningen en (onderzoeks)projecten die hieraan gekoppeld kunnen worden, vergelijkbaar met het gebruik van de WLO-scenario's (Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving) in Nederland.  Daarnaast wordt als test een toekomst verkend aan de hand van een concreet beleidsstreven voor onze omgeving, en dit binnen de ontwikkelde basisscenario's. 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Concurrentiegerichte dialoog

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Eerste voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Eerste voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17