Centrum Ganspoel Vzw, Bijgestaan Door Belfius Bank N.v.

Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners Opdracht 1: Algemene Aanneming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrum Ganspoel vzw, bijgestaan door Belfius Bank N.V.
Postadres: Ganspoel 2,BE-3040 Huldenberg
Contactpersoon: Christine Vanswijgenhoven
Tel: +32 26860040
E-mail: christine.cv@ganspoel.be
Internetadres(sen): http://www.ganspoel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351475


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners Opdracht 1: Algemene Aanneming 
Referentienummer: Belfius-S 1148-1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners
Opdracht 1: Algemene Aanneming
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van het dossier technieken