Stad Nieuwpoort

Gevel- en raamrenovatie van Villa Hurlebise


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Nieuwpoort
Postadres: Marktplein 7,BE-8620 Nieuwpoort
Contactpersoon: Mevrouw Julie Vanpeteghem
Tel: +32 58224458
Fax: +32 58224455
E-mail: julie.vanpeteghem@nieuwpoort.be
Internetadres(sen): www.nieuwpoort.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gevel- en raamrenovatie van Villa Hurlebise 
Referentienummer: TDG_0110_002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212350
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
Voornaamste plaats van uitvoering: villa Hurlebise, Lombardsijdelaan te 8620 Nieuwpoort
II.2.4. Beschrijving
Restauratie van de volledige raampartij, glas in lood, hang en sluit werk. Restauratie van de gevel, incl. scheurherstel, reiniging, keramiek- en mozaïek werk, euvillestenen en betonreparaties. 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. 3 referentie projecten van vergelijkbare omvang waarbij de gevel van geklasseerde monumenten gerenoveerd worden. Dit met een attest van goede uitvoering van de opdrachtgever korte omschrijving, bedrag, plaats en tijdstip van de opdracht. (afgelopen 4 jaar)

Eventuele minimumeisen:
1. 3 relevante referentieprojecten
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 2, (klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-23 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-23
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Stadhuis, Raadzaal om 11 uur

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: 02/10/2019 om 11.00De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-20