Geelse Huisvesting

Uitnodiging tot indienen offerte - Gevelrenovatie Geel - Velleke - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Geelse Huisvesting C.V.B.A.
Postadres: Kameinestraat 3,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer René Brakkee
Tel: +32 483582567
E-mail: rene.brakkee@geelsehuisvesting.be
Internetadres(sen): www.geelsehuisvesting.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: technische dienst
Postadres: Kameinestraat 3,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer René Brakkee
Tel: +32 483582567
E-mail: rene.brakkee@geelsehuisvesting.be
Internetadres(sen): www.geelsehuisvesting.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Gevelrenovatie Geel - Velleke - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019054
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45443000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Velleke 75-218 in Geel
II.2.4. Beschrijving
Gevelrenovatie Geel - Velleke 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-04-30
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D21 (Gevels reinigen en opknappen), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-11


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De aannemer dient zijn ATTEST VAN PLAATSBEZOEK verplicht toe te voegen bij zijn inschrijving.Voorgaandelijk contact te nemen met René Brakkee van de GEELSE HUISVESTING om het plaatsbezoek in teplannen.Contactgegevens: telefoon : 0483/582567 - e-mail : Rene.Brakkee@geelsehuisvesting.beDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Belgische Mededingingsautoriteit
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, BE-1210 Brussel
E-mail: info@bma-abc.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-20