Agentschap Facilitair Bedrijf

2019/HFB/OP/45527 - Uitvoering van de renovatie van twee kantoorgebouwen met labo's te Geraardsbergen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352999 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352999


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/HFB/OP/45527 - Uitvoering van de renovatie van twee kantoorgebouwen met labo's te Geraardsbergen. 
Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/45527-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoering van de renovatie van twee kantoorgebouwen met labo's te Geraardsbergen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Gaverstraat 4 en 35, 9500 Geraardsbergen
II.2.4. Beschrijving
Uitvoering van de renovatie van twee kantoorgebouwen met labo's te Geraardsbergen. 
II.2.7. Looptijd
438 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
De aanbestedende overheid is van oordeel dat de vereiste erkenning is:
Categorie: D
Klasse: 8


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-22 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-23
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het plaatsbezoek is verplicht. Het attest van plaatsbezoek is toegevoegd als bijlage aan dit bestek. Het ontbreken van het attest leidt tot de onregelmatigheid van de offerte.De kandidaat inschrijver kan kiezen uit 2 vaste momenten voor een plaatsbezoek:Optie 1: op 25/09/2019 om 9u30Optie 2 op 02/10/2019 om 9u30Een kandidaat inschrijver kan slechts aan één plaatsbezoek deelnemen.De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18