Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Voor Milieu Land Van Aalst

Verwerven en verwerken van de afvalfractie niet-brandbaar & niet-recycleerbaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst
Postadres: Zuid III, Industrielaan 18,BE-9320 Aalst
Tel: +32 53858561
E-mail: yannick.ottoy@ilva.be
Internetadres(sen): http://www.ilva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352995


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verwerven en verwerken van de afvalfractie niet-brandbaar & niet-recycleerbaar 
Referentienummer: ILvA-YO-2019-18-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit het verwerven en verwerken van de door ILvA op diens recyclageparken ingezamelde afvalfractie 'niet-brandbaar/niet-recycleerbaar', en dit voor de periode 01/01/2020 - 31/12/2021. De jaarlijks te verwerken hoeveelheid van deze afvalfractie bedroeg in 2018 5.546 ton.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
RP Aalst 1 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Aalst 1
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Aalst 1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aalst 2 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Aalst 2
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Aalst 2 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
RP Affligem 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Affligem
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Affligem 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
RP Denderleeuw 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Denderleeuw
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Denderleeuw 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
RP Erpe-Mere 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Erpe-Mere
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Erpe-Mere 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
RP Galmaarden 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Galmaarden
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Galmaarden 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
RP Geraardsbergen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Geraardsbergen
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Geraardsbergen 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
RP Haaltert 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Haaltert
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Haaltert 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 9

II.2.1. Benaming
RP Herzele 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Herzele
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Herzele 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 10

II.2.1. Benaming
RP Kluisbergen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Kluisbergen
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Kluisbergen 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 11

II.2.1. Benaming
RP Lede 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Lede
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Lede 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 12

II.2.1. Benaming
RP Ninove 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Ninove
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Ninove 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 13

II.2.1. Benaming
RP Oosterzele 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Oosterzele
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Oosterzele 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 14

II.2.1. Benaming
RP Sint-Lievens-Houtem 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Sint-Lievens-Houtem
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Sint-Lievens-Houtem 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 15

II.2.1. Benaming
RP Zottegem 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: RP Zottegem
II.2.4. Beschrijving
Recyclagepark Zottegem 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen aan de hand van:- een kopie van de wettelijk vereiste vergunning(en) en erkenningen waarover de dienstverlener of de verwerker dient te beschikken ter uitvoering van de diensten die het voorwerp zijn van dit bestek. Dit is de milieuvergunning en daaraan gekoppelde bouwvergunning of omgevingsvergunning, hetzij in eigen beheer, hetzij bij een onderaannemer, strekkend ten minste tot en met de startdatum van de opdracht aangegeven hogerop in dit bestek.- ingeval van export of import, een kopie van de vereiste export-/importvergunningen, zoals de vergunningen voor het grensoverschrijdend transport buiten de Europese Unie van de materialen, voor het transiteren van de materialen in een transitland, en voor het importeren en de recyclage of nuttige toepassing van de materialen in het land van bestemming.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-29 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-27
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-29
Plaatselijke tijd: 14:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dhr. Bart Vandecatseyebart.vandecatseye@ilva.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18