Gemeentebestuur Wevelgem

Toegangsweg zwembad: rioleringswerken, parking en omgeving FASE 1 te Wevelgem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur WEVELGEM
Postadres: Vanackerestraat 16,BE-8560 Wevelgem
Tel: +56 433400
E-mail: info@wevelgem.be
Internetadres(sen): http://www.wevelgem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353382

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Bureau Cnockaert nv
Postadres: Hoogweg 40,BE-8940 Wervik
Tel: +56 311702
E-mail: ann.cnockaert@cnockaert.be
Internetadres(sen): http://www.cnockaert.be http://www.cnockaert.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Toegangsweg zwembad: rioleringswerken, parking en omgeving FASE 1 te Wevelgem 
Referentienummer: Bureau Cnockaert nv-WL0172-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Toegangsweg zwembad: rioleringswerken, parking en omgeving FASE 1 te Wevelgem
Dit omvat:
A. Rioleringswerken
A1. Algemene prestaties en werken
A2. Riooldoorsteek in de Menenstraat
A3. Rioleringswerken op zwembaddomein
B. Wegeniswerken
B1. Algemene prestaties en werken
B2. Wegeniswerken voor onderbreking
B3. Wegeniswerken na onderbreking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Toegangsweg zwembad: rioleringswerken, parking en omgeving FASE 1 te Wevelgem 
II.2.7. Looptijd
75 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 5 op basis van de raming, Categorie: C of C1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-05 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: administratief centrum " gemeenteloket" van de , gemeente Wevelgem, Vanackerestraat 12 in het lokaal op gelijkvloers.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Papieren documenten kunnen bekomen worden mits, voorafgaandelijke storting op rekening nr. IBAN BE56 4683 1619 3188 - BIC KREDBEBB van Bureau Cnockaert, Hoogweg 40, 8940 Wervik en met vermelding van het BTW-nr. en dossiernr. WL 0172, worden aangekocht aan de volgende voorwaarden (btw incl.): het bestek met bijlagen, de offertebescheiden (offerte en samenvattende opmetingsstaat), de plannen en het veiligheids- en gezondheidsplan:TOTALE VERKOOPPRIJS VAN DE OPDRACHTDOCUMENTEN: Dossier WL 0172: 450.eur ( BTW incl.).De digitale aanbestedingsdocumenten kunnen ook gratis digitaal opgevraagd worden via mail: administratie@cnockaert.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Kortrijk, BE KORTRIJK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-21