Vzw De Kade

Vervangingsnieuwbouw OBC De Berkjes


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw De Kade
Postadres: Potterierei 42,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Luc Synaeve
Tel: +32 50404165
E-mail: luc.synaeve@de-kade.be
Internetadres(sen): www.de-kade.org https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353133


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
vervangingsnieuwbouw OBC De Berkjes 
Referentienummer: BusoSpermalie-OBC De Berkjes-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Ruwbouw, afwerking & omgevingsaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
ruwbouw, afwerking & omgevingsaanleg 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 069-161456

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Mevaco nv
Postadres: Durmelaan 6,BE-9880 Aalter
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
informatie over lastenboeken en documenten: Het dossier wordt kosteloos per mail in pdf bezorgd na eenvoudige schriftelijke vraag aan de ontwerper op marvin.bonny@ginodebruyne.be en in cc. dieter.goris@ginodebruyne.be.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
geen, BE-8000 Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
geen, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
geen, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19