Vvm De Lijn Technics

Spoorvernieuwing Blankenberge/Duinse Polders - Zeebrugge/Visartsluis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VVM De Lijn Technics
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Benny De bruyn
E-mail: benny.debruyn@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353080


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Spoorvernieuwing Blankenberge/Duinse Polders - Zeebrugge/Visartsluis 
Referentienummer: TECH-PG0657-90235A-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Spoorvernieuwing Blankenberge/Duinse Polders - Zeebrugge/Visartsluis
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Blankenberg - Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft:  - het opbreken van de bestaande tramsporen, de perrons, de wissels en kruisingen incl. keerlus met het wegnemen van de bestaande koffer tot een diepte van 72 cm ten opzichte van de railkop; - het aanleggen van een nieuw tramspoor incl. keerlus op voorgespannen betonnen dwarsliggers met inbegrip van het vernieuwen van de steenslagfundering, wachtbuizen en trekputten; - het vernieuwen van de wissels en kruisingen; - het vernieuwen van de perrons en aangepast in functie van de toegankelijkheid (mindervalide reizigers) en voorzien van alle uitrustingen en informatie ten behoeve van de reizigers; - een aantal kruispunten worden aangepast i.f.v. veelvuldig autoverkeer en zwaar vrachtverkeer op de gewestweg. 
II.2.7. Looptijd
360 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 8, Categorie: H


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Ophalen bestekdocumenten: klik op link vermeld bij adres kopersprofiel pagina 1 van deze aankondiging.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Motstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19