Verko

RP Houtafval 2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Verko
Postadres: Bevrijdingslaan 201,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Bart Descamps
Tel: +32 52251818
Fax: +32 52200142
E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Internetadres(sen): www.dds-verko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353379


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RP Houtafval 2019 
Referentienummer: Verko-RP Houtafval 2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ophalen en verwerken van houtafval afkomstig van de recyclageparken van Verko.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
de verwerking en transport van A-hout 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ophalen en verwerken van houtafval afkomstig van de recyclageparken van Verko. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
DE opdracht kan 2x worden verlengd met 1 jaar. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
de verwerking en transport van B-hout 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ophalen en verwerken van houtafval afkomstig van de recyclageparken van Verko. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
DE opdracht kan 2x worden verlengd met 1 jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-29 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-29
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde, Bevrijdingslaan 201, tegen een prijs van ?30,00 incl. BTW. Betaling contant bij afhaling of per post na ontvangst betaling op rekeningnummer BE 05 7372 2401 5075 met als mededeling RP Houtafval 2019.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-20