Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ag So)

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Stedelijke basisschool De Evenaar, Constitutiestraat 61-67 te 2060 Antwerpen. Werken in functie van doorlichting en renovatiewerken. SO/1352171


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Postadres: Lange Gasthuisstraat 15,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Brigitte Vantvelt
Tel: +32 33383546
E-mail: britt.vantvelt@so.antwerpen.be
Internetadres(sen): https://so.antwerpen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Stedelijke basisschool De Evenaar, Constitutiestraat 61-67 te 2060 Antwerpen. Werken in functie van doorlichting en renovatiewerken. SO/1352171 
Referentienummer: SO/1352171
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijke basisschool De Evenaar, Constitutiestraat 61-37 te 2060 Antwerpen.
II.2.4. Beschrijving
Bijschrijving van de opdracht - i.f.v. fase 1 - aanvraag tot deelneming van de aanbestedingsprocedure  De Stedelijke Basisschool De Evenaar bestaat uit de 2 delen: - kleuterschool: 2-stroom kleuterafdeling, gevestigd op het adres Constitutiestraat 67; - lagere school: 2-stroom onder- en bovenbouw van afdeling lager, gevestigd op het adres Constitutiestraat 61-63. Zowel de gebouwen als de buitenruimtes van de beide afdelingen kampen met de nodige problemen. Het gebouw van de kleuterschool dateert uit 1994 en is nog in een redelijke staat. Van het gebouw van de lagere school is daarentegen de bouwdatum niet gekend, deze werd vernieuwd in 1925 en werd sindsdien minimaal onderhouden. De speelplaatsen van beide gebouwen zijn in slechte toestand en zullen tevens worden vernieuwd.  Gebouw van de lagere school kampt o.a. met volgende problemen: - (brand)veiligheid:  stookinstallatie: aanpassingwerken aan de huidige stookinstallatie en koppeling van de ketel van de vroegere conciërgewoning;  compartimentering: bepaalde risicolokalen zijn niet voorzien van Rf deuren;  branddetectie: brandweer / IDPB vragen een koppeling van de aanwezige branddetectie in de twee gebouwen.  - bewoonbaarheid:  interieur:  ? enkele ruimtes zijn zodanig verouderd dat een volledige renovatie vereist is (sanitair, refter, kleedruimte, .); ? de klaslokalen, circulatieruimte, enz. vragen de nodige aandacht qua akoestiek, technieken en afwerking; ? het ganse gebouw is voorzien van verouderde TL-armaturen. Het wordt moeilijk om hier herstellingen aan uit te voeren door het ontbreken van wisselstukken.  exterieur:  ? er is veel te weinig fietsenstalling aanwezig; ? de circulatie van en naar de fietsenstalling dient geoptimaliseerd te worden; ? de speelplaatsen vragen de nodige aandacht: ze vertonen verzakkingen, de aanwezige riolering is regelmatig verstopt, de speeltoestellen zijn verouderd, enz. ? de speelplaats van de lagere school is tevens te klein volgens de AGIOn richtlijnen. Huidige aanbesteding voorziet voor dit gebouw o.a. volgende renovatiewerken: - planmatig:  renovatie van de inkomzone op het gelijkvloers in functie van het creëren van een fietsvriendelijke nieuwe toegang;  verwijderen van de huidige sanitaire ruimte en ombouwen van een klaslokaal tot sanitaire ruimte;  implementatie van een genderneutraal mindervalide sanitair;  creëren van een extra klaslokaal;  renovatie van de sportzaal en kleedruimten;  renovatie van de refter en aansluitende keukenruimte;  vernieuwen van de speelplaats (inclusief rioleringsstelsel) voor de lagere school en implementatie van een fietsenstalling en beloopbare luifel als extra buitenruimte voor de speelplaats voor de lagere school. - bouwkundig:  vernieuwen van het bestaande rioleringsstelsel;  vernieuwen van de speelplaats en plaatsen van een beloopbare luifel met buitentrap;  vernieuwen van de bestaande vloerafwerkingen;  vernieuwen van de bestaande muurafwerking en plafondafwerking;  uitvoeren van algemene schilderwerken;  gedeeltelijk vernieuwen van het bestaande buitenschrijnwerk;  gedeeltelijk vernieuwen van het bestaande binnenschrijnwerk;  vernieuwen van ingewerkte regenwaterafvoeren;  aanbrengen van nieuwe eerste uitrusting (vast meubilair, kapstokken, enz.). - technische installaties:  re-lighting van het volledige gebouw (bekabeling, schakelaars, lokaalverlichting);  koppelen en plaatsen bestaande systemen voor gebouwcontrole (branddetectie, inbraakdetectie, toegangscontrole, parlofonie);  vernieuwen sanitaire installatie: aanvoerleidingen (lood), afvoerleidingen en sanitaire toestellen;  gedeeltelijk vernieuwen van bestaande verwarmingsinstallatie (stookplaats dient mogelijks te worden aangep.(zie opdrachtdocumenten) 
II.2.7. Looptijd
530 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende draagkracht heeft om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van minimum 2 referenties met betrekking tot gelijkaardige opdrachten. De opdrachten werden uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, en hebben een waarde van categorie D (bouwwerken ) Klasse 6.Voor elke referentieopdracht in de lijst worden volgende vermeldingen bijgevoegd:- de opdrachtgever (met gegevens contactpersoon + telefoonnummer);- het begin en einde van de uitvoering;- de beknopte omschrijving van de opdracht;- de kostprijs. Beroepen op de draagkracht:Als u inschrijft en een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten, en als die draagkracht bepalend is voor de selectie, dan vermeldt u in de offerte voor welk gedeelte u een beroep doet op die draagkracht en welke entiteiten u voorstelt. In dat geval toont u de aanbestedende overheid aan dat u zal beschikken over de middelen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Dit doet u door de verbintenis van deze entiteiten om u dergelijke middelen ter beschikking te stellen, over te maken. Een model hiervoor vindt u in het deel Bijlage Verbintenis in de zin van artikel 73 KB Plaatsing.

Eventuele minimumeisen:
1. categorie D bouwwerken klasse 6
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-29 13:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-11-14
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-25