Tabor Vzw

Hernieuwing van de verzekeringspolissen arbeidsongevallen voor de partnerorganisaties van de groep Tabor.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tabor VZW
Postadres: Molenaarsstraat 26,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Katrien Biltris
Tel: +32 468285481
E-mail: katrien.biltris@tabor.be
Internetadres(sen): www.tabor.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353861


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hernieuwing van de verzekeringspolissen arbeidsongevallen voor de partnerorganisaties van de groep Tabor. 
Referentienummer: Tabor-VER188-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66512100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Hernieuwing van de verzekeringspolissen arbeidsongevallen voor de partnerorganisaties van de groep Tabor.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Oost-en West Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Hernieuwing van de verzekeringspolissen arbeidsongevallen voor de partnerorganisaties van de Tabor groep 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen -afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401A, BE-9000 Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
nvt, BE Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
nvt, BE Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-26