Zorg Leuven, Welzijnsvereniging

Villa Clementina Perceel 01 Ruwbouw en Perceel 02 Lift


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zorg Leuven, Welzijnsvereniging
Postadres: Andreas Vesaliusstraat 47/0001,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Evelien Leribaux
Tel: +32 16248052
Fax: +32 16248349
E-mail: evelien.leribaux@zorgleuven.be
Internetadres(sen): www.zorgleuven.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Centrale Aankoopdienst - Zorg Leuven
Postadres: Geldenaaksebaan 430,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Mevrouw Evelien Leribaux
Tel: +32 16248052
E-mail: evelien.leribaux@zorgleuven.be
Internetadres(sen): www.zorgleuven.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Villa Clementina Perceel 01 Ruwbouw en Perceel 02 Lift 
Referentienummer: ZL-FCD-2019-301
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 01: Ruwbouw winddicht met binnenafwerking & technische installaties 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Brabançonnestraat 62-64-66 Leuven
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
480 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 02: Lift 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Brabançonnestraat 62-64-66 Leuven
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
480 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. het bewijs dat de inschrijver voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen;Beschrijving van de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen van de door de inschrijvers voorgesteldeonderaannemers en leveranciers.2. de studie- of beroepskwalificaties van het personeel dat met de leiding van de werken wordt belast;Naam en beroepskwalificaties (opleiding, aantal jaren relevante ervaring, lijst met referenties vanafgewerkte projecten) van de personen die direct betrokken zullen zijn bij de leiding, uitwerking enopvolging van deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal niveau:
Uit de beschrijving moet op afdoende wijze blijken dat de inschrijver een deugdelijk systeem
heeft dat leidt tot de selectie van kwalitatieve onderaannemers en leveranciers, die voldoen aan
de eisen van de opdrachtdocumenten en de toepasselijke wetgeving.
2. Minimaal niveau:
Projectleider :
- opleiding burgerlijk of industrieel ingenieur bouw; indien graduaat bouw, minstens tien jaar
werkervaring;
- Minstens vijf jaar effectieve ervaring als projectleider en minstens drie referenties in deze
functie van een bouwproject van gelijke omvang;
Werfleider :
- opleiding burgerlijk of industrieel ingenieur bouw; indien graduaat bouw, minstens tien jaar
werkervaring;
- Minstens vijf jaar effectieve ervaring als werfleider en minstens drie referenties in deze functie
van een bouwproject van gelijke omvang;
De inschrijver stelt eveneens voor elk profiel een back-up voor die ook aan deze minimale eisen voldoet.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-04 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-04
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Centrale Aankoopdienst - Zorg Leuven, Geldenaaksebaan 430 te 3001 Heverlee

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-26