Blanco Architecten Bvba

Verbouwing schoolgebouw blok B PERCEEL II TECHNIEKEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Blanco Architecten bvba
Postadres: Brusselsesteenweg 60,BE-1560 Hoeilaart
Contactpersoon: Evelien Snoeks
Tel: +32 26573788
E-mail: info@blanco-architecten.be
Internetadres(sen): www.blanco-architecten.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353956

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stabilas bvba - Peritas
Postadres: Laarstraat 3,BE-2610 Antwerpen
E-mail: info@peritas.be
Internetadres(sen): https://www.peritas.be/ https://www.peritas.be/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwing schoolgebouw blok B PERCEEL II TECHNIEKEN 
Referentienummer: Blanco-00688 School Tombeek PERCEEL II-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Technische installatie fluïda + elektro bij de volledige verbouwing van blok B
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Overijse
II.2.4. Beschrijving
verbouwing schoolgebouw blok B deel 0: aanneming werf + deel 6: technieken fluïda + deel 7: technieken elektro 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-06 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-06
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: School Tombeek, Lanestraat 57 te 3090 OverijseInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Verzoeningscommisie Bouw VZW
Hoogstraat 139, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-26