Dijledal Cvba So

Seringenlaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dijledal CVBA SO
Postadres: Vaartkom 1B,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Ilse Vandiest
Tel: +32 16252415
Fax: +32 16350371
E-mail: ilse.vandiest@dijledal.be
Internetadres(sen): www.dijledal.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Seringenlaan  
Referentienummer: IVD/2019-003
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Oud-Heverlee
II.2.4. Beschrijving
renovatie van 10 sociale woningen op volgende adressen te Oud-Heverlee: Notelarenlaan 4-6-8, Populierenlaan 4-8 en Seringenlaan 2-4-8-10-20 
II.2.7. Looptijd
440 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan de vereisten inzake registratie en erkenning.
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij aan de volgende minimumeisen voldoet:

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-12 09:09
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 09:09
Adres: Projecten en Patrimoniumbeheer, Vaartkom 1B te 3000 Leuven

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Door het feit dat de inschrijver zijn offerte indient, erkent hij dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen (zie bestek).De inschrijver verkrijgt een attest bij het plaatsbezoek, dit attest moet bij de inschrijving gevoegd worden.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven
Smoldersplein, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-27