Stad Oudenaarde

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verzekeringen en aanverwante diensten Stad en OCMW Oudenaarde


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Oudenaarde
Postadres: Tussenmuren 17,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: De heer Eddy Surmont
Tel: +32 55335136
Fax: +32 55301345
E-mail: eddy.surmont@oudenaarde.be
Internetadres(sen): www.oudenaarde.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: CARU
Postadres: Rogierlaan 9 bus 4,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: De heer Rudi Claeys
E-mail: rudiclaeys@telenet.be
Internetadres(sen): www.oudenaarde.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verzekeringen en aanverwante diensten Stad en OCMW Oudenaarde 
Referentienummer: D59482019
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is een opdracht voor diensten (intellectuele dienstverlening) en valt onder de categorie 06A van de bijlage 2 van de wet van 17 juni 2016 en betreft: hernieuwing en in concurrentie stelling van de verzekeringsportefeuille
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Patrimonium verzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheid en mobiliteit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen gemeen recht en hospitalisatie en medische kosten, gewaarborgd inkomen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver moet over voldoende economische en financiële draagkracht beschikken om deze opdracht naar behoren uit te voeren.
Eventuele minimumeisen:
1. Voormelde draagkracht is zonder meer reeds vastgesteld wanneer de inschrijver het attest FSMA/NBB toevoegt.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen2. Technische- en beroepsbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:
1. De kandidaat-inschrijver voor onderhavige opdracht dient als verzekeringsmaatschappij of als verzekeringstussenpersoon erkend te zijn door de NBB/FSMA voor de desbetreffende takken of erkend te zijn door het controleorgaan van zijn land indien hij enkel in andere lidstaten van de Europese unie vestigingen heeft conform de artikelen 64 tot 66 van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen.
Hij dient hiertoe op straffe van uitsluiting de staving documenten van deze erkenning toe te voegen.
2. De inschrijver moet over een technische- en beroepsbekwaamheid beschikken om deze opdracht naar behoren uit te voeren.
Deze bekwaamheid is vastgesteld wanneer hij kan aantonen per groep van percelen, dat hij over vijf referenties beschikt van aanbestedende overheden voor gelijkaardige opdrachten met dezelfde omvang, met attest van goede uitvoering van de aanbesteder en vermelding van duurtijd en algemene omschrijving van het voorwerp van de onderscheiden verzekeringsdekkingen. De kandidaat machtigt de aanbesteder deze referentie te verifiëren bij de desbetreffende aanbesteder en zal hiertoe de gemachtigde van de aanbesteder bij de referentie vermelden.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-29 09:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Opmerkingen over de gunningscriteria: De precieze gunningscriteria zullen in de tweede fase van de plaatsingsprocedure weergegeven worden in het bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-25