Tabor Vzw

Hernieuwing van de verzekeringspolissen arbeidsongevallen voor de partnerorganisaties van de groep Tabor.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tabor VZW
Postadres: Molenaarsstraat 26,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Fabienne Masureel
E-mail: Fabienne.masureel@marsh.com
Internetadres(sen): www.tabor.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353877


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hernieuwing van de verzekeringspolissen arbeidsongevallen voor de partnerorganisaties van de groep Tabor. 
Referentienummer: Tabor-VER188-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66512100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Hernieuwing van de verzekeringspolissen arbeidsongevallen voor de partnerorganisaties van de groep Tabor.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Oost-en West Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Hernnieuwing van de verzekeringspolissen Arbeidsongevallen voor de partnerorganisaties van de groep Tabor 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: JA
1 maal verlengbaar met een periode van een jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek voor toelichting


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-04 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-04
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401A, BE-9000 Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
nvt, BE Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
nvt, BE Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-26