Gent

Verzekering van de autovloot van de Stad Gent, twee autonome gemeentebedrijven en de Brandweerzone Centrum


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gent
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Erwin Vanlaere
Tel: +32 92667350
E-mail: juridische.dienst@stad.gent
Internetadres(sen): www.stad.gent https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353665


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verzekering van de autovloot van de Stad Gent, twee autonome gemeentebedrijven en de Brandweerzone Centrum 
Referentienummer: STAD GENT-Verzekering autovloot-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66514110
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft betrekking op de verzekering van de autovloten van de Stad Gent (onderverdeeld in drie subvloten: respectievelijk van Politiezone, OCMW Gent en Stad Gent), de Brandweer Gent en van de autonome gemeentebedrijven "AG Kunsten en Design" en "AG Erfgoed" in de te verzekeren periode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Verzekering van de autovloot van de Stad Gent, twee autonome gemeentebedrijven en de Brandweerzone Centrum 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: JA
1 herhaling voor een zelfde periode van 3 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie opdrachtdocumenten


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-05 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-26