Cvba Elk Zijn Huis

Steenokkerzeel, Nieuwstraat - fase 3 : renovatie 10 woningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: cvba Elk zijn Huis
Postadres: Lindeboomstraat 116,BE-3080 Tervuren
Contactpersoon: De heer Johan Huyghebaert
Tel: +32 27661332
Fax: +32 27660179
E-mail: johan@elkzijnhuis.be
Internetadres(sen): www.elkzijnhuis.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Steenokkerzeel, Nieuwstraat - fase 3 : renovatie 10 woningen 
Referentienummer: 2600/20
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Steenokkerzeel, Nieuwstraat
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van 10 woningen : Nieuwstraat 37-43-45-34-36-46-50-53-56-58 - slopen van bestaande bijgebouwen. - aanbouw nieuwe keuken. - volledige renovatie van de woningen. 
II.2.7. Looptijd
300 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Attest verzekering tegen beroepsriciso's toevoegen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-04 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-02
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-04
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Raadzaal Elk zijn Huis - 1ste verdieping - Lindeboomstraat 116 - Tervuren

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Plaatsbezoek aan te vragen bij bouwheer cvba Elk zijn Huis.Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid beslist dat de gebouwen die onder deze opdracht vallen, moeten worden bezocht. Het bezoek is verplicht. De bezoeken gebeuren op afspraak. Tijdens deze bezoeken zullen er geen vragen over de opdracht worden beantwoord.Het bezoek zal de inschrijvers de mogelijkheid bieden om de prestatieplaatsen en de bijzonderheden ervan te onderzoeken.Wanneer hij zijn offerte opstelt, wordt de inschrijver geacht de kenmerken en de bijzonderheden of moeilijkheden van welke aard ook te kennen die zich bij de uitvoering van de opdracht kunnen voordoen.Alvorens zijn prijs vast te stellen, onderzoekt de inschrijver zorgvuldig de lokalen en houdt hij rekening met alle factoren die een invloed hebben op de prijsbepaling. Hij wordt verondersteld zijn prijzen te bepalen na een grondige kennisneming ter plaatse.Hij verklaart op de hoogte te zijn van alle gegevens of informatie die hij nodig heeft voor de uitvoering van de desbetreffende werken. Bovendien is hij zich bewust van de specifieke moeilijkheden en/of kenmerken van de gebouwen om deze werken uit te voeren waardoor hij geen onwetendheid kan inroepen om één of andere vergoeding te eisen.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-04