Lokale Politiezone Aarschot

Realiseren van een PV-installatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lokale Politiezone Aarschot
Postadres: Demervallei 6,BE-3200 Aarschot
Contactpersoon: Tom Leers
Tel: +32 16550202
E-mail: Tom.Leers@police.belgium.eu
Internetadres(sen): www.police.belgium.eu https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354785

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Van Wassenhove Architecten BVBA
Postadres: R. Vlerickstraat 21,BE-9052 Gent
Contactpersoon: Pieter Van Wassenhove
Tel: +32 92216779
E-mail: pieter@vanwassenhovearchitecten.be
Internetadres(sen): http://www.vanwassenhovearchitecten.be http://www.vanwassenhovearchitecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
realiseren van een PV-installatie 
Referentienummer: Van Wass Arch-19.29-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09330000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Dit betreft het realiseren van een nieuwe PV-installatie op een bestaand plat dak. Het betreft een installatie van bij benadering 159 panelen van 400 Wp.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Politiecommissariaat Aarschot.
II.2.4. Beschrijving
Dit betreft het realiseren van een PV-installatie op een bestaand plat dak. Het betreft een installatie bestaande uit ongeveer 159 panelen van 400 Wp. 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: D, P1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-06 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Leuven, BE Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-04