Intergemeentelijke Vereniging Voor Beheer Van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen

INZAMELING EN VERWERKING VAN DE AFVALSTROMEN OP DE RECYCLAGEPARKEN VAN HET SAMENWERKINGSGEBIED IVLA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen
Postadres: Meersbloem-Melden 46A,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Kris Dobbelaere
Tel: +32 55457320
E-mail: krisdobbelaere@ivla.be
Internetadres(sen): http://www.ivla.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352673


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
INZAMELING EN VERWERKING VAN DE AFVALSTROMEN OP DE RECYCLAGEPARKEN VAN HET SAMENWERKINGSGEBIED IVLA 
Referentienummer: I.VL.A.-BBCP20190912-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
INZAMELING EN VERWERKING VAN DE AFVALSTROMEN OP DE RECYCLAGEPARKEN VAN HET SAMENWERKINGSGEBIED IVLA
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanvullende toelichtingen naar aanleiding van gestelde vragen + bijlagen