Gemeentebestuur Brakel

Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW van Brakel.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Brakel
Postadres: Marktplein 1,BE-9660 Brakel
Contactpersoon: Ludo De Smet
Tel: +32 055431751
E-mail: ludo.desmet@brakel.be
Internetadres(sen): www.brakel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355024


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW van Brakel. 
Referentienummer: Gemeente Brakel-GR/2019/214-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht slaat op het vernieuwen van de verzekeringen van de gemeente het ocmw Brakel. Het gaat over de percelen materiële schade, ongevallen, aansprakelijkheid en auto.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Materiële schade 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Brakel
II.2.4. Beschrijving
Verzekering materiële schade 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Ongevallen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Brakel
II.2.4. Beschrijving
Verzekering materiële schade 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Aansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Brakel
II.2.4. Beschrijving
Verzekering materiële schade 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Auto 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Brakel
II.2.4. Beschrijving
Verzekering materiële schade 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-13 14:58
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-13
Plaatselijke tijd: 14:58
Adres: Gemeentehuis

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08