Habitare+ Cvba So

Brandverzekering en aanverwante risico's voor het volledige patrimonium


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Habitare+ cvba so
Postadres: Tolpoortstraat 141,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: De heer Guido Lenaert
Tel: +32 93622226
E-mail: guido.lenaert@habitareplus.be
Internetadres(sen): https://www.habitareplus.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brandverzekering en aanverwante risico's voor het volledige patrimonium 
Referentienummer: 2019 -021
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66515100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Patrimonium van HABITARE+ CVBA-SO
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp de verzekering "Brand - Materiële Schade" voor het geheel van het onroerend patrimonium van Habitare+ cvba. Een lijst van de woningen wordt als bijlage aan het bestek gevoegd. Deze lijst omvat : - De woningen - Het adres - Het bouwjaar De verzekeringnemer is: Habitare+ cvba-so Tolpoortstraat 141 9800 Deinze De opdracht is niet opgedeeld in percelen. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. Passende bankverklaring dient inbegrepen te zijn in het dossier.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. In bezit van erkenning door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" verkort "FSMA"

Eventuele minimumeisen:
1. In het dossier zijn de certificaten, opgesteld door de FSMA, welke aangeeft dat de inschrijver toegelaten is om alle verzekeringstaken "leven en niet-leven" uit te oefenen in België, toegevoegd.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gaversesteenweg 510, 9820 MerelbekeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08