Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Vervangen van buitenschrijnwerk voor 35 woningen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres: Wijgmaalsesteenweg 18,BE-3020 Herent
Contactpersoon: Dries Vancoppenolle
Tel: +32 16316200
E-mail: dvancoppenolle@swleuven.be
Internetadres(sen): www.swleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352909


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangen van buitenschrijnwerk voor 35 woningen. 
Referentienummer: SWaL-Renovatie buitenschrijnwerk herpublicatie-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Woningen zijn verdeeld over drie wijken. 18 in wijk Wingeveld Tielt-Winge, 12 in wijk Sint-Antonius in Rotselaar en 5 in wijk Vogelzang te Keerbergen.
Afwerking met MDF langs binnenzijde is inbegrepen bij deze werken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D, D1, D5, D14, D20, D21
Te lezen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D5
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Enkel erkenning D5 toegelaten