De Vlaamse Waterweg Nv

Seine-Schelde. Afbraak en heropbouw van de wegbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Frederiek Vanhessche
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355118


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Seine-Schelde. Afbraak en heropbouw van de wegbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-033-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is een aanneming van werken voor de afbraak van de bestaande betonnen boogbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem (verbinding Desselgemsestraat met Ooigemstraat), het bouwen van een nieuwe stalen boogbrug op dezelfde locatie, het voorzien van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug (fiets aan de hand) met aanloophellingen (max. helling 15%) gedurende de werken, aanleg van de wegenis in aansluiting met de bestaande wegenis, heraanleg van de jaagpaden met het realiseren van verbindingen naar de bestaande jaagpaden en aanleg van groen en groenonderhoud.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Ooigem - Deselgem
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is een aanneming van werken voor de afbraak van de bestaande betonnen boogbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem (verbinding Desselgemsestraat met Ooigemstraat), het bouwen van een nieuwe stalen boogbrug op dezelfde locatie, het voorzien van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug (fiets aan de hand) met aanloophellingen (max. helling 15%) gedurende de werken, aanleg van de wegenis in aansluiting met de bestaande wegenis, heraanleg van de jaagpaden met het realiseren van verbindingen naar de bestaande jaagpaden en aanleg van groen en groenonderhoud. 
II.2.7. Looptijd
548 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B of E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.
Eventuele minimumeisen:
De in deze opdracht begrepen staalbouw dient verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer die erkend is in categorie F, waarbij de klasse bepaald wordt door het totale inschrijvingsbedrag van het gedeelte van de werken dat door de betreffende aannemer zal worden uitgevoerd.
Indien de inschrijver niet zelf beschikt over deze erkenning moeten deze werken verplicht worden uitgevoerd door een onderaannemer die beschikt over deze erkenning in deze klasse en dient de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze onderaannemer bij de offerte gevoegd te worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door de volgende referentie(s):1) De uitvoerder van de constructie van het stalen gedeelte van de brug, hetzij de inschrijver, hetzij de onderaannemer, dient per indiendatum van de offerte tevens houder te zijn van het certificaat EN 1090 - EXC 3;2) De uitvoerders van de constructie van het stalen gedeelte van de brug tonen hun technische bekwaamheid aan door het voorleggen van het bewijs dat de uitvoerder van de staalconstructie ervaring heeft met gelijkwaardige projecten. De uitvoerder van de staalconstructie legt hiervoor de volgende referentie(s) voor:Een lijst met minstens 3 gelijkwaardige werken, waarbij onder gelijkwaardige werken bedoeld wordt de bouw van een stalen brug voor wegverkeer met een minimum tonnage van 700 ton. Van deze drie referenties dient er minstens één referentie te zijn van een stalen brug voor wegverkeer met één overspanning tussen 2 opeenvolgende steunpunten van minimum 80m. De referenties dienen gedurende de afgelopen periode van maximaal 5 jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht uitgevoerd, en uit de opgegeven referenties moet de ervaring van de uitvoerder van de staalconstructie in de bedoelde materie blijken. De referenties dienen te worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering.Deze getuigschriften van goede uitvoering vermelden: de inhoud van de opdracht; het bedrag van de opdracht; de uitvoeringsperiode van de opdracht; de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties, bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring van de inschrijver zelf.Indien de aannemer zich beroept op andere entiteiten of onderaannemers om de technische bekwaamheid aan te tonen, dan wordt de inschrijver expliciet gewezen op art. 78 "Beroep op de draagkracht van andere entiteiten".De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.Het meegeven van deze referenties en bijhorende informatie is essentieel voor de beoordeling van de offerte.Referenties waarvan de gevraagde informatie ontbreekt, worden als niet ontvankelijk beschouwd.Indien de inschrijver gebruik maakt van onderaannemers is het de inschrijver verboden, na de toewijzing van de opdracht, nog te wijzigen van onderaannemer voor de uitvoering van de staalconstructie van de brug.Indien dit om noodzakelijke redenen toch nodig blijkt kan dit enkel na schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid, op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag. Deze schriftelijke aanvraag dient opnieuw de drie gevraagde referenties en bijhorende informatie te bevatten van de onderaannemer waarmee samengewerkt wenst te worden.Alleen de inschrijver blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij dergelijke opdrachten aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele rechtsband met derden verbonden.

Eventuele minimumeisen:
registratie vereist


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-12 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Merelbeke

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- uitvoeringstermijn : 548 kalenderdagen- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.- De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08