Onze-lieve-vrouwlyceum

Offerteaanvraag voor werken met als voorwerp: vernieuwen sanitair & scheiden van riolering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Onze-Lieve-Vrouwlyceum
Postadres: Collegelaan 30,BE-3600 Genk
Contactpersoon: Dorien Limerkens
Tel: +32 89367375
E-mail: info@burob.be
Internetadres(sen): http://www.burob.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354821


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Offerteaanvraag voor werken met als voorwerp: vernieuwen sanitair & scheiden van riolering 
Referentienummer: Lyceum Genk-OLV-2020-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het scheiden van riolering en het voorzien van infiltratie van hemelwater + het vernieuwen van de sanitaire installaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Administratieve Bepalingen toegevoegd aan bestekdocumenten