Tessenderlo

Herinrichting centrumstraten Tessenderlo Fase 3: Neerstraat noord (N725) - kruispunt Geelsebaan (N126)-Hemelrijk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tessenderlo
Postadres: Markt,BE-3980 Tessenderlo
Contactpersoon: Ward Renckens
Tel: +32 13353375
E-mail: gemeentewerken@tessenderlo.be
Internetadres(sen): http://www.tessenderlo.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355641

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Arcadis Belgium nv
Postadres: Kempische Steenweg 311-2.07,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Kristof Beernaert
Tel: +32 496123798
E-mail: kristof.beernaert@arcadis.com
Internetadres(sen): http://www.arcadis.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355641

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting centrumstraten Tessenderlo Fase 3: Neerstraat noord (N725) - kruispunt Geelsebaan (N126)-Hemelrijk 
Referentienummer: Tessenderlo-BE0111.001452.0120 - Fase 3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Uitvoeren van topografische verrichtingen.
- Opbraak van bestaande wegenis (verhardingen en hun funderingen).
- Aanleg van nieuwe riolering en bouwen van inspectieputten.
- Bouw van pompstation.
- Realiseren van huisaansluitingen.
- Grondwerken voor de aardebaan.
- Aanleggen van funderingen.
- Aanleggen van rijwegverharding in beton en asfalt.
- Aanleggen van voetpaden en parkeervakken in betonstraatstenen.
- Bouw van trottoirbanden, goten en straatkolken en hun aansluitingen.
- Werfsignalisatie.
- Signalisatie.
- Beplantingen.
- Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Neerstraat noord (N725), kruispunt Geelsebaan (N126)-Hemelrijk
II.2.4. Beschrijving
- Uitvoeren van topografische verrichtingen. - Opbraak van bestaande wegenis (verhardingen en hun funderingen). - Aanleg van nieuwe riolering en bouwen van inspectieputten. - Bouw van pompstation. - Realiseren van huisaansluitingen. - Grondwerken voor de aardebaan. - Aanleggen van funderingen. - Aanleggen van rijwegverharding in beton en asfalt. - Aanleggen van voetpaden en parkeervakken in betonstraatstenen. - Bouw van trottoirbanden, goten en straatkolken en hun aansluitingen. - Werfsignalisatie. - Signalisatie. - Beplantingen. - Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn. 
II.2.7. Looptijd
205 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-14
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: gemeentehuis Tessenderlo

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-11