Geraardsbergen

Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Geraardsbergen
Postadres: Weverijstraat 20,BE-9500 Geraardsbergen
Tel: +32 25099667
E-mail: l.vanderkelen@ci-assurances.be
Internetadres(sen): http://www.geraardsbergen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355512


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. 
Referentienummer: Geraardsbergen-Verzekeringen-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille :
Patrimonium
Aansprakelijkheid
Arbeidsongevallen
Vloot
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Patrimonium 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen brand en alle risoco's  
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt afgesloten voor een duurtijd van drie jaar. Na deze duurtijd kan de opdracht voor één jaar verlengd worden. De opdracht heeft dus een maximale duurtijd van 4 jaar. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen aansprakelijkheid 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt afgesloten voor een duurtijd van drie jaar. Na deze duurtijd kan de opdracht voor één jaar verlengd worden. De opdracht heeft dus een maximale duurtijd van 4 jaar. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Arbeidsongevallen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt afgesloten voor een duurtijd van drie jaar. Na deze duurtijd kan de opdracht voor één jaar verlengd worden. De opdracht heeft dus een maximale duurtijd van 4 jaar. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Vloot 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen voertuigen en dienstopdrachten  
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt afgesloten voor een duurtijd van drie jaar. Na deze duurtijd kan de opdracht voor één jaar verlengd worden. De opdracht heeft dus een maximale duurtijd van 4 jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-12 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-10