Sa Marsh

2009/0697/03_RENOvatiewerken fase 1_appartementen wijk Speelhof Diest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: C.V.B.A. Diest-Uitbreiding
Postadres: Bergveld 29,BE-3290 Diest
Contactpersoon: De heer Willem Van Damme
Tel: +32 13312960
E-mail: willem.van.damme@diestuitbreiding.be
Internetadres(sen): http://www.diestuitbreiding.be/ 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: LAND architecten
Postadres: Grote Steenweg 104,BE-3400 Landen
Contactpersoon: De heer Karel Medart
Tel: +32 476580230
E-mail: karel.medart@landarchitecten.be
Internetadres(sen): http://www.landarchitecten.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2009/0697/03_RENOvatiewerken fase 1_appartementen wijk Speelhof Diest 
Referentienummer: RENO_2009/0697/03_APP_Speelhof_Diest.
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Fabiolalaan 6, 8 en 10; Anjerstraat 19; 20 en 21; Bremstraat 2, 4, 6, 8, 10 en Leuvensestraat 65 te 3290 Diest
II.2.4. Beschrijving
2009/0697/03_RENOvatiewerken fase 1_appartementen wijk Speelhof Diest De opdracht omvat de renovatie van 125 appartementen in 11 gebouwen in de wijk "Speelhof" te Diest en 1 appartementsgebouw in het centrum van Diest. (Volgende werkzaamheden worden voorzien: dakrenovatiewerkzaamheden, werkzaamheden in het kader van brandveiligheid, plaatsen van plafond-isolatie in de parkeerkelder, enz;) Plaats van uitvoering: Fabiolalaan 6, 8 en 10; Anjerstraat 19; 20 en 21; Bremstraat 2, 4, 6, 8, 10 en Leuvensestraat 65 te 3290 Diest 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie VMB/B 2017 opgemaakt door Land architecten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie VMB/B 2017 opgemaakt door Land architecten.

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-26 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-26
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Zetel van de vennootschap te 3290 Diest, Bergveld 29

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-15