Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ag So)

Stedelijke basisschool De Evenaar, Constitutiestraat 61-67 te 2060 Antwerpen. Werken in functie van doorlichting en renovatiewerken. SO/1352171


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Postadres: Lange Gasthuisstraat 15,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Brigitte Vantvelt
Tel: +32 33383546
E-mail: britt.vantvelt@so.antwerpen.be
Internetadres(sen): https://so.antwerpen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Stedelijke basisschool De Evenaar, Constitutiestraat 61-67 te 2060 Antwerpen. Werken in functie van doorlichting en renovatiewerken. SO/1352171 
Referentienummer: SO/1352171
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
bijgevoegde documenten:
A-119-DEA-ARCHITECTUUR-meetstaat samenv
S-1102-C-190625-STAB-meetstaat samenv
T-181102-190624-TECH-Elek & San-meetstaat samenv
T-181102-190625-TECH-HVAC-meetstaat samenv