Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid, FOP's en fietspaden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11742396
Fax: +32 11742448
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355908 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355908


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid, FOP's en fietspaden 
Referentienummer: AWV L-1M3D8G/19/60-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming heeft voornamelijk tot doel om aanpassingswerken van beperkte omvang uit te voeren op verschillende kruispunten en korte wegvakken van gewestwegen in de provincie Limburg. De beoogde effecten kunnen van velerlei aard zijn, o.a. verhoging verkeersveiligheid, vlottere doorstroming, verbeteringen voor zwakke weggebruikers, proefprojecten, aanpassing aan de infrastructuur ten gevolge van nieuwe inplantingen van privé investeerders.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Deze aanneming heeft voornamelijk tot doel om aanpassingswerken van beperkte omvang uit te voeren op verschillende kruispunten en korte wegvakken van gewestwegen in de provincie Limburg. De beoogde effecten kunnen van velerlei aard zijn, o.a. verhoging verkeersveiligheid, vlottere doorstroming, verbeteringen voor zwakke weggebruikers, proefprojecten, aanpassing aan de infrastructuur ten gevolge van nieuwe inplantingen van privé investeerders. 
II.2.7. Looptijd
731 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-18 11:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-18
Plaatselijke tijd: 11:55

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-15