Sa Marsh

2017/0052/01_DAKRENOvatiewerken fase 1_woningen wijk Speelhof Diest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: C.V.B.A. Diest-Uitbreiding
Postadres: Bergveld 29,BE-3290 Diest
Contactpersoon: Mevrouw Nathalie Verbeek
Tel: +32 13312960
E-mail: nathalie.verbeek@diestuitbreiding.be
Internetadres(sen): http://www.diestuitbreiding.be/ 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: LAND architecten
Postadres: Grote Steenweg 104,BE-3400 Landen
Contactpersoon: De heer Karel Medart
Tel: +32 476580230
E-mail: karel.medart@landarchitecten.be
Internetadres(sen): http://www.landarchitecten.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2017/0052/01_DAKRENOvatiewerken fase 1_woningen wijk Speelhof Diest 
Referentienummer: DAKRENO_2017/0052/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Wijk Speelhof (Fabiolalaan, Bremstraat, Asterstraat, Irisstraat) te Diest
II.2.4. Beschrijving
De opdracht gaat over het renoveren en isoleren van daken van 71 woningen te Diest. Zowel de hellende daken als de platte daken worden vernieuwd.  Plaats van uitvoering:  Woningen Type A: Fabiolalaan 12,13, 26, 28, 33, 38, 43, 40, 50 - Bremstraat 1, 3, 5, 12, 14, 15, 17, 19, 33, 43, 45, 51 - Irisstraat 1, 2, 7, 16 - Asterstraat 1 te 3290 Diest Woningen Type A': Fabiolalaan 18,20, 35, 37, 39, 41, 42, 44 - Bremstraat 35, 37, 39, 41, 47, 49 - Irisstraat 3, 5, 8, 10 - Narcisstraat 4 te 3290 Diest Woningen Type B: Bremstraat 23, 25, 31 te 3290 Diest Woningen Type C: Bremstraat 21 - Asterstraat 2, 5 , 8, - Krokusstraat 2 te 3290 Diest Woningen Type C': Fabiolalaan 14, 16, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 46, 48 - Bremstraat 7, 9, 11, 13, 27, 29 - Irisstraat 4, 6, 12, 14 - Asterstraat 3, 4, 6 te 3290 Diest 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie documenten VM/B 2017 opgemaakt door de architect.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie documenten VM/B 2017 opgemaakt door de architect.

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 5
D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn), Klasse 5
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-26 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-26
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Zetel van de vennootschap te 3290 Diest, Bergveld 29

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-15