Régie Des Bâtiments - Service Flander Région Est

Leuven, woning Vaartstaat, opruimen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Philipssite 3a b5,BE-3001 Heverlee - Leuven
Contactpersoon: De Ruyter Johan
Tel: +32 473116538
E-mail: Johan.deruyter@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354301


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leuven, woning Vaartstaat, opruimen 
Referentienummer: VRO-2019-212297-JODR-FA7151-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Leuven, woning Vaartstaat, opruimen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het formulier met upload datum dd.07/10/2019 is het correcte bestelformulier en vervangt het andere document (intern aanvraagformulier)