Stad Bree

Bree: N76 Meeuwerkiezel, van kerk Gerkenberg tot Grens Meeuwen-Gruitrode (lot 4): Aanleg van vrijliggende fietspaden en een gescheiden riolering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Bree
Postadres: Vrijthof 10,BE-3960 Bree
Contactpersoon: Nelly Gabriels
Tel: +32 89848531
E-mail: nelly.gabriels@bree.be
Internetadres(sen): www.bree.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355916

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Groep Infrabo nv
Postadres: Langstraat 65,BE-2260 Westerlo
Contactpersoon: Niels Biesemans
Tel: +32 14585005
Fax: +32 14590367
E-mail: niels.biesemans@infrabo.be
Internetadres(sen): www.infrabo.be http://www.infrabo.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bree: N76 Meeuwerkiezel, van kerk Gerkenberg tot Grens Meeuwen-Gruitrode (lot 4): Aanleg van vrijliggende fietspaden en een gescheiden riolering 
Referentienummer: Groep Infrabo nv-10101A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- het opbreken van bestaande infrastructuur t.h.v. de aan te passen kruispunten;
- alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen;
- het aanleggen van een gescheiden riolering;
- het herprofileren van grachten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Bree: N76 Meeuwerkiezel, van kerk Gerkenberg tot Grens Meeuwen-Gruitrode
II.2.4. Beschrijving
Bree: N76 Meeuwerkiezel, van kerk Gerkenberg tot Grens Meeuwen-Gruitrode: Aanleg van vrijliggende fietspaden en een gescheiden riolering 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 6 Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Stad Bree, Technische Dienst, Toekomststraat 8, 3960 Bree

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25/2, BE-3500 Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-15