Proef- En Vormingscentrum Voor De Landbouw

Bouwen van een mestopslag (silo) en omgevingsaanleg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw
Postadres: Kaulillerweg 3,BE-3950 Bocholt
Contactpersoon: De heer Sander Palmans
Tel: +32 472466488
E-mail: sander.palmans@pvl-bocholt.be
Internetadres(sen): www.pvl-bocholt.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een mestopslag (silo) en omgevingsaanleg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019N056201
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bestekbijlage B (omgevingsvergunning) in het zip-bestand met de bestekbijlagen B, C en D blijkt niet door alle geïnteresseerde ondernemingen geopend te kunnen worden. Daarom werden nu deze 3 bestekbijlagen ongewijzigd ook als afzonderlijk bestand ter beschikking gesteld.