Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

EVE3003 - Evergem, wegen- en rioleringswerken Dellaertsdreef


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. David Bauwens
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353907


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
EVE3003 - Evergem, wegen- en rioleringswerken Dellaertsdreef 
Referentienummer: AQFINFRA-EVE3003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
EVE3003 - Evergem, wegen- en rioleringswerken Dellaertsdreef
- het plaatsen van riolen met betonbuizen in open sleuf :
diam 600 - 294m,
diam 800 - 15m,
diepte 1m < H <= 4m
- het plaatsen van riolen met gresbuizen in open sleuf :
diam 250 - 340m,
diepte 1m<H<= 3m
- het plaatsen van ellipsvormige buizen in beton in open sleuf :
sectie : 1000 x 650mm : 92m
sectie : 1150 x 750mm : 225m
sectie : 1650 x 1000mm : 315m
diepte : 1m<H<=2m
- het maken van inspectieputten in prefab beton
- het maken van ter plaatsen gestorte constructies (inspectieput en kopmuren)
- het plaatsen van lineaire elementen en funderingen
- het plaatsen van bitumineuze verhardingen en funderingen
- het plaatsen van bestratingen in betonstraatstenen en funderingen
- beplantingen
- het archeologisch onderzoek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
- Aanpassingen meetstaat - nieuwe versie wordt toegevoegd.