Infrabel Directie Asset Management - Area North-west

57/52/3/19/019 Maintenance Kortrijk. Vervangen van spoormaterialen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel Directie Asset Management - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Sergeant Cindy
Tel: +32 92422341
E-mail: cindy.sergeant@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343634


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/52/3/19/019 Maintenance Kortrijk. Vervangen van spoormaterialen  
Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/19/019-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234116
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
- vervangen gebrekkige elementen in de sporen en spoortoestellen;
- uitvoeren van supplem. bewerkingen bij de vervanging van spoorelemen-ten en/of toebehoren;
- herzieningswerken in de betrokken sporen en spoortoestellen;
- onderstoppen, nivelleren en richten en herprofileren van de betrokken sporen en spoortoestellen;
- lossen en verwerken van bijk ballast in deze sporen;
- in goede staat van berijdbaarheid houden van de bewerkte sporen en spoortoe-stellen tot op de dag van vaststelling van goede uitvoering;
- wegeniswerken, beddingswerken;
- opbraak van sporen en spoortoestellen
- beperkte aanleg van sporen en spoortoestellen;
- afwerken van dienstpaden;
- opbraak, aanleg en verbeteren van kabelsleuven;
- regelen van de spanningen in de spoorstaven en de spoortoestellen
- uitvoeren van aluminothermische lassen
- leveren en plaatsen van een geotextiel en geogrid
- verhandelen van spoormaterialen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
zie wijzigend bericht nr.: 1 in bijlage