Oudsbergen

Aanleg van fietspaden en riolering langs N73


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Oudsbergen
Postadres: Dorpsstraat 44,BE-3670 Oudsbergen
Contactpersoon: Patrick Geelen
Tel: +32 89810100
E-mail: patrick.geelen@oudsbergen.be
Internetadres(sen): www.oudsbergen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356173

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Evolta Engineers NV
Postadres: Damstraat 220,BE-9180 Moerbeke
E-mail: aanbestedingen@evolta.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356173 http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356173

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg van fietspaden en riolering langs N73 
Referentienummer: Gemeente Oudsbergen-84/13.908-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
L210092 Aanleg fietspaden en riolering N73:
- Voorbereidende werken en groenwerken
- Het realiseren van een gescheiden rioolstelsel:
- Het aanleggen van fietspaden:
- Het leveren en plaatsen van definitieve signalisatie
- Groenwerken:
- Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
R000841 Riolerings- en wegeniswerken Weverstraat, Reppelerweg en Bessenstraat:
- Voorbereidende werken en groenwerken
- Het realiseren van een gescheiden rioolstelsel:
- Het heraanleggen van de wegenis:
- Het leveren en plaatsen van definitieve signalisatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Oudsbergen, Bocholt en Peer
II.2.4. Beschrijving
Aanleg van fietspaden en riolering langs N73 
II.2.7. Looptijd
300 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning :
Categorie C en/of E, klasse 7


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-21 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-21
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Gemeentehuis Oudsbergen (Meeuwen-centrum), Schepenzaal, Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Wij herinneren bij publicatie de opdrachtnemers aan art 81 van het KB Plaatsing van 18/04/2017 dat stelt dat vergissingen en leemtes uiterlijk 10 dagen voor de datum van de openingszitting moeten gemeld worden. Bovendien verzoeken wij hen in aanvulling van artikel 9 en 81 van hetzelfde KB, eventuele aanvullende inlichtingen over het bestek schriftelijk via aanbestedingen@evolta.be op te vragen zodat, in geval van noodwendigheid van antwoord, alle opdrachtnemers gelijk behandeld worden en correct informatie verspreid wordt ook bij eventuele afwezigheid van projectleider / project manager. Op telefonische vragen zal niet geantwoord worden. ---De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. KBC - BIC KREDBEBB - IBAN BE70 4400 3466 3125 van Evolta Engineers NV met vermelding van dossiernr. 84/13.908 en BTW-nr. van de aankoper voor de prijs van 580 EUR (incl. 6% BTW, post- en verzendingskosten en digitale versie aanbestedingsdocumenten op USB-stick). De kostprijs van de aanbestedingsdocumenten louter op USB-stick is 40 EUR incl. 6%.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-16