Stad Oudenaarde

Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2020


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Oudenaarde
Postadres: Tussenmuren 17,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: De heer Eddy Surmont
Tel: +32 55335136
Fax: +32 55301345
E-mail: eddy.surmont@oudenaarde.be
Internetadres(sen): www.oudenaarde.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stad Oudenaarde
Postadres: Tussenmuren 17,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Mevrouw Cathy Clarys
Tel: +32 55335158
Fax: +32 55301345
E-mail: cathy.clarys@oudenaarde.be
Internetadres(sen): www.oudenaarde.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2020 
Referentienummer: W60232019
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233253
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2020 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een door een bedrijfsrevisor, financiële instelling of erkend boekhouder afgeleverde verklaring betreffende de omzet tijdens de drie laatste boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. Elk van de laatste drie boekjaren een omzet gerealiseerd hebben die ten minste 400.000 EUR bedraagt. En voldoende kredietwaardigheid en solvabiliteit aantonen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. - het voorleggen van ten minste 3 referenties betreffende de uitgevoerde gelijkaardige opdrachten (aanleg en herstel voetpaden) tijdens de laatste 5 jaar, gestaafd door attesten van goede uitvoering, ondertekend door de aanbesteder. - de bewijzen wat betreft de erkenning als aannemer, vereist voor de uitvoering van de aannemingswerken, desgevallend aangevuld met de erkenningen als aannemer van de onderaannemers die bij de uitvoering van de Opdracht zullen worden ingezet.

Eventuele minimumeisen:
1. De waarde van deze opdrachten bedraagt minimum 75% van het inschrijvingsbedrag
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-19 09:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-17
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-19
Plaatselijke tijd: 09:15
Adres: Administratief Centrum Maagdendale

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-16