Agentschap Voor Natuur En Bos

Raamovereenkomst voor uitvoeren van onderhoudsbeheer op Linkerscheldeoever


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Linda Boon
Tel: +32 476602946
Fax: +32 92762005
E-mail: linda.boon@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355852


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor uitvoeren van onderhoudsbeheer op Linkerscheldeoever 
Referentienummer: ANB-ANB-SP-19-62307-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het uitvoeren van allerlei onderhoudswerken van geringe omvang en diverse aard.
Zij bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten met of zonder machines in diverse graden voor werken in regie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor uitvoeren van onderhoudsbeheer op Linkerscheldeoever 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
maximum 3 maal stilzwijgend verlengen 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-19 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-19
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-14