Agentschap Voor Natuur En Bos - Provinciale Dienst Oost-vlaanderen

Exotenbestrijding in de Regio Antwerpse Kempen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70,BE-9000 Gent
Tel: +32 92762032
E-mail: els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355691


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Exotenbestrijding in de Regio Antwerpse Kempen. 
Referentienummer: PD OVL-ANB-OTBW-19-56799-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Exotenbestrijding in de Regio Antwerpse Kempen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
216936.40 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Wolfsheuvel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
exotenbestrijding 

Lot 2

II.2.1. Benaming
MD GROOT SCHIETVELD SCHIETSTANDEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
exotenbestrijding 

Lot 3

II.2.1. Benaming
MD GROOT SCHIETVELD VOSSEGAT A 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
exotenbestrijding 

Lot 4

II.2.1. Benaming
UITLEGGER 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
exotenbestrijding 

Lot 5

II.2.1. Benaming
KEUTELHEIDE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
exotenbestrijding 

Lot 6

II.2.1. Benaming
GEMEENTEBESTUUR ESSEN Horendonkse Bossen Blok 1 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
exotenbestrijding 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 115-282849

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Wolfsheuvel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Heylen Natuur- & Groenbedrijf BVBA
Postadres: Schrans 23,BE-2440 Geel
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Groot Schietveld - Schietstanden

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BVBA Vandervelden
Postadres: Middenweg 13-15,BE-3930 Hamont-Achel
NUTS-code: BE222
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Groot Schietveld Vossegat A

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Groenpunt BVBA
Postadres: Beukendreef 2E,BE-2323 Wortel
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Uitleggen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Groenpunt BVBA
Postadres: Beukendreef 2E,BE-2323 wortel
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Keutelheide

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Groenpunt BVBA
Postadres: Beukendreef 2E,BE-2323 Wortel
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-14